Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. veljače 2019.
80k  645k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017.
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. veljače 2019.
69k  624k  55k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) za financijsku godinu 2017.
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. veljače 2019.
83k  658k  67k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. veljače 2019.
45k  625k  59k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Vijeća o općim aranžmanima za trošarine (preinaka)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. veljače 2019.
61k  546k  59k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. veljače 2019.
1053k  133k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. veljače 2019.
43k  599k  60k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) za financijsku godinu 2017.
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. veljače 2019.
44k  598k  58k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER) za financijsku godinu 2017.
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. veljače 2019.
23k  511k  53k 
Odbor za regionalni razvoj Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke br. 940/2014/EU u pogledu proizvoda na koje se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenja poreza „octroi de mer”
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. ožujka 2019.
896k  1613k  269k 
Odbor za kulturu i obrazovanje Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest