Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
2019 m. balandžio 11 d.
28k  571k  55k 
Biudžeto komitetas Pritarimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
2019 m. balandžio 11 d.
34k  580k  54k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
2019 m. balandžio 10 d.
73k  664k  62k 
Biudžeto kontrolės komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Ivaną Maletić Audito Rūmų nare
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
2019 m. balandžio 10 d.
76k  638k  67k 
Biudžeto kontrolės komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
2019 m. balandžio 9 d.
920k  1710k  218k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
2019 m. balandžio 9 d.
28k  642k  55k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje susitarimą, projekto
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
2019 m. balandžio 9 d.
35k  581k  57k 
Transporto ir turizmo komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas