Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
2019 m. balandžio 9 d.
3500k  498k 
Teisės reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas
PAKEITIMAI
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
2019 m. balandžio 8 d.
32k  573k  56k 
Konstitucinių reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
2019 m. balandžio 5 d.
21k  553k  52k 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
2019 m. balandžio 3 d.
85k  627k  61k 
Teisės reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
2019 m. balandžio 3 d.
62k  609k  61k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2019 m. balandžio 2 d.
14k  487k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Georgioso Epitideioso (Georgios Epitideios) imunitetą
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2019 m. balandžio 2 d.
14k  490k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Eleftherioso Synadinoso (Eleftherios Synadinos) imunitetą
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2019 m. balandžio 2 d.
14k  488k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Lamproso Fountouliso (Lampros Fountoulis) imunitetą
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
2019 m. kovo 25 d.
865k  1446k  154k 
Biudžeto komitetas Biudžeto sudarymo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų sąmatos
ERRATA
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
2019 m. kovo 25 d.
43k  660k  59k 
Regioninės plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl 2021–2023 m. metinio išankstinio finansavimo koregavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas