Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
2019 m. vasario 4 d.
148k  825k  91k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos
PAKEITIMAI
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
2019 m. vasario 4 d.
74k  630k  58k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą
PAKEITIMAI
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
2019 m. vasario 1 d.
142k  806k  86k 
Užsienio reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto
PAKEITIMAI
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
2019 m. sausio 31 d.
223k  836k  98k 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo ataskaitos
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
2019 m. sausio 31 d.
26k  567k  56k 
Teisės reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo projekto (nauja redakcija)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
2019 m. sausio 30 d.
230k  1030k  102k 
Konstitucinių reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo
PAKEITIMAI
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
2019 m. sausio 30 d.
39k  598k  58k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
2019 m. sausio 30 d.
42k  591k  57k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
2019 m. sausio 30 d.
1218k  2090k  259k 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
2019 m. sausio 30 d.
228k  1058k  96k 
Konstitucinių reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas