Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
2019 m. sausio 30 d.
177k  875k  82k 
Konstitucinių reikalų komitetas Teisėkūros iniciatyvos procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
2019 m. sausio 30 d.
48k  525k  56k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto
PAKEITIMAI
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
2019 m. sausio 29 d.
52k  534k  59k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
2019 m. sausio 29 d.
47k  689k  57k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
PAKEITIMAI
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
2019 m. sausio 29 d.
135k  712k  77k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
2019 m. sausio 30 d.
144k  716k  79k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
2019 m. sausio 29 d.
512k  1250k  148k 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
2019 m. sausio 29 d.
2330k  3114k  373k 
Regioninės plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
2019 m. sausio 29 d.
39k  731k  57k 
Transporto ir turizmo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių įgyvendinimo termino
PAKEITIMAI
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
2019 m. sausio 29 d.
175k  873k  90k 
Konstitucinių reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo
PAKEITIMAI
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teisinis pranešimas