Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
2019 m. kovo 22 d.
152k  819k  101k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių
PAKEITIMAI
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
2019 m. kovo 22 d.
959k  1523k  229k 
Biudžeto kontrolės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
PAKEITIMAI
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
2019 m. kovo 21 d.
16k  492k  51k 
Teisės reikalų komitetas Imunitetas
PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti Jørn Dohrmann imunitetą
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
2019 m. kovo 20 d.
21k  561k  50k 
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
2019 m. kovo 18 d.
1309k  2204k  263k 
Žuvininkystės komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo, kuriuo panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
2019 m. kovo 13 d.
342k  1046k  126k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
2019 m. kovo 11 d.
1668k  260k 
Užsienio reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
2019 m. kovo 11 d.
2214k  3321k  540k 
Užsienio reikalų komitetas
Vystymosi komitetas
Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
2019 m. kovo 8 d.
52k  610k  63k 
Biudžeto komitetas Biudžeto sudarymo procedūra
PRANEŠIMAS dėl 2020 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
2019 m. kovo 8 d.
49k  677k  60k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas