Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
2019 m. vasario 28 d.
81k  721k  68k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos aviacijos saugos agentūros (dabar – Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra) (EASA) 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
2019 m. vasario 28 d.
70k  699k  55k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
2019 m. vasario 28 d.
83k  842k  65k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl bendros įmonės SESAR 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
2019 m. vasario 28 d.
46k  761k  58k 
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
2019 m. vasario 28 d.
62k  622k  64k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IX skirsnis – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
2019 m. vasario 28 d.
1140k  132k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo
PAKEITIMAI
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
2019 m. vasario 28 d.
44k  672k  56k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
2019 m. vasario 28 d.
44k  675k  60k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
2019 m. vasario 28 d.
24k  641k  53k 
Regioninės plėtros komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl produktų, kuriems galima taikyti mažesnį doko mokestį arba visai jo netaikyti, iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 940/2014/ES
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
2019 m. kovo 4 d.
909k  1709k  265k 
Kultūros ir švietimo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013
PAKEITIMAI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas