Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
2019. gada 11. aprīļa
29k  570k  53k 
Budžeta komiteja Piekrišanas procedūra
IETEIKUMS par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
2019. gada 11. aprīļa
35k  578k  49k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
2019. gada 10. aprīļa
73k  787k  66k 
Budžeta kontroles komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
2019. gada 10. aprīļa
77k  773k  66k 
Budžeta kontroles komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
2019. gada 9. aprīļa
951k  1724k  218k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
2019. gada 9. aprīļa
29k  633k  50k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
2019. gada 9. aprīļa
36k  646k  49k 
Transporta un tūrisma komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums