Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
2019. gada 9. aprīļa
3618k  385k 
Juridiskā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam
GROZĪJUMI
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
2019. gada 8. aprīļa
33k  573k  54k 
Konstitucionālo jautājumu komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
2019. gada 5. aprīļa
21k  557k  52k 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
2019. gada 3. aprīļa
86k  701k  55k 
Juridiskā komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
2019. gada 3. aprīļa
62k  685k  61k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2019. gada 2. aprīļa
15k  488k  50k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Georgios Epitideios imunitāti
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2019. gada 2. aprīļa
15k  488k  50k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Eleftherios Synadinos imunitāti
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2019. gada 2. aprīļa
15k  489k  50k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Lampros Fountoulis imunitāti
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
2019. gada 25. marta
867k  1438k  117k 
Budžeta komiteja Budžeta procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta 2020. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāmi
KĻŪDAS LABOJUMS
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
2019. gada 25. marta
43k  660k  56k 
Reģionālās attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz ikgadējā priekšfinansējuma korekciju 2021.–2023. gadam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums