Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
2019. gada 21. februāra
65k  609k  64k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
2019. gada 15. februāra
936k  1768k  278k 
Kultūras un izglītības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu „Eiropas Solidaritātes korpuss“ un atceļ [Eiropas Solidaritātes korpusa regulu] un Regulu (ES) Nr. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
2019. gada 14. februāra
1035k  1551k  237k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI
GROZĪJUMI
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
2019. gada 12. februāra
147k  702k  72k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par situāciju pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
2019. gada 12. februāra
1656k  2133k  347k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
2019. gada 11. februāra
55k  697k  61k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par ES konfliktu novēršanas un mediācijas spēju uzlabošanu
GROZĪJUMI
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
2019. gada 11. februāra
41k  600k  59k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos/ Komisijas priekšsēdētāja vietniecei par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses
GROZĪJUMI
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
2019. gada 8. februāra
74k  725k  67k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par stāvokli ES un Krievijas politiskajās attiecībās
KĻŪDAS LABOJUMS
GROZĪJUMI
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
2019. gada 8. februāra
55k  678k  59k 
Ārlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
STARPPOSMA ZIŅOJUMS par projektu Padomes un Komisijas lēmumam par to, lai Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu, lai izveidotu partnerattiecības starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Turkmenistānu, no otras puses
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
2019. gada 8. februāra
27k  570k  54k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, piešķirot Savienības vispārējo eksporta atļauju konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti
KĻŪDAS LABOJUMS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums