Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
2019. gada 7. februāra
39k  582k  55k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs parakstīt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
2019. gada 7. februāra
94k  758k  85k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam
GROZĪJUMI
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
2019. gada 6. februāra
500k  1234k  151k 
Juridiskā komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums”
GROZĪJUMI
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
2019. gada 6. februāra
36k  588k  55k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
2019. gada 6. februāra
39k  583k  50k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
2019. gada 6. februāra
35k  670k  50k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
2019. gada 5. februāra
164k  854k  95k 
Budžeta kontroles komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu
GROZĪJUMI
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
2019. gada 4. februāra
43k  670k  74k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
GROZĪJUMI
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
2019. gada 4. februāra
62k  703k  77k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
GROZĪJUMI
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
2019. gada 4. februāra
42k  678k  74k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums