Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
2019. gada 4. februāra
148k  826k  91k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kravu pārvadājumu elektronisku informāciju
GROZĪJUMI
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
2019. gada 4. februāra
74k  633k  62k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību
GROZĪJUMI
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
2019. gada 1. februāra
142k  822k  82k 
Ārlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Sadarbības nolīgumu par partnerību un attīstību starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Afganistānas Islāma Republiku, no otras puses
GROZĪJUMI
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
2019. gada 31. janvāra
226k  941k  97k 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
2019. gada 31. janvāra
25k  564k  52k 
Juridiskā komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par projektu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
2019. gada 30. janvāra
238k  1048k  106k 
Konstitucionālo jautājumu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu
GROZĪJUMI
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
2019. gada 30. janvāra
39k  599k  55k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
2019. gada 30. janvāra
42k  590k  56k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
2019. gada 30. janvāra
1260k  2091k  331k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
2019. gada 30. janvāra
235k  1064k  105k 
Konstitucionālo jautājumu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums