Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
2019. gada 30. janvāra
179k  873k  83k 
Konstitucionālo jautājumu komiteja Likumdošanas iniciatīvas procedūra
ZIŅOJUMS par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
2019. gada 30. janvāra
48k  529k  58k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses
GROZĪJUMI
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
2019. gada 29. janvāra
53k  536k  59k 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
2019. gada 29. janvāra
47k  689k  57k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas
GROZĪJUMI
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
2019. gada 29. janvāra
135k  800k  79k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
2019. gada 30. janvāra
143k  707k  84k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
2019. gada 29. janvāra
526k  1251k  147k 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
2019. gada 29. janvāra
2338k  3044k  383k 
Reģionālās attīstības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
2019. gada 29. janvāra
39k  658k  55k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus
GROZĪJUMI
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
2019. gada 29. janvāra
179k  848k  89k 
Konstitucionālo jautājumu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu
GROZĪJUMI
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums