Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
2019. gada 22. marta
145k  809k  80k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem
GROZĪJUMI
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
2019. gada 22. marta
979k  1531k  239k 
Budžeta kontroles komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti
GROZĪJUMI
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
2019. gada 21. marta
16k  491k  52k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jørn Dohrmann imunitāti
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
2019. gada 20. marta
21k  558k  51k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
2019. gada 18. marta
1321k  2270k  336k 
Zivsaimniecības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
2019. gada 13. marta
346k  1055k  122k 
Ekonomikas un monetārā komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par regulējumu izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai
KĻŪDAS LABOJUMS
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
2019. gada 11. marta
1664k  261k 
Ārlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
2019. gada 11. marta
2238k  3317k  540k 
Ārlietu komiteja
Attīstības komiteja
Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
2019. gada 8. marta
53k  693k  62k 
Budžeta komiteja Budžeta procedūra
ZIŅOJUMS par 2020. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa – Komisija
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
2019. gada 8. marta
47k  675k  58k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES īpašo pārstāvju darbības jomu un pilnvarām
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums