Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
2019. gada 8. marta
2962k  305k 
Īpašā komiteja finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par finanšu noziegumiem, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu
KĻŪDAS LABOJUMS
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
2019. gada 7. marta
542k  1241k  181k 
Transporta un tūrisma komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko pārtrauc sezonālo laika maiņu un atceļ Direktīvu 2000/84/EK
GROZĪJUMI
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
2019. gada 7. marta
37k  596k  57k 
Transporta un tūrisma komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par Padomes lēmuma projektu par to, lai Savienības un dalībvalstu vārdā parakstītu protokolu, ar ko groza Nolīgumu par jūras transportu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ķīnas Tautas Republikas valdību, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
2019. gada 6. marta
19k  494k  52k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
2019. gada 6. marta
18k  493k  52k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Dominique Bilde imunitāti
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
2019. gada 6. marta
13k  487k  50k 
Juridiskā komiteja Neaizskaramība
ZIŅOJUMS par pieprasījumu atcelt Monika Hohlmeier imunitāti
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
2019. gada 6. marta
35k  578k  53k 
Ārlietu komiteja Neleģislatīvās procedūras
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Protokolu Eiropas un Vidusjūras valstu nolīgumam, ar ko izveido apvienību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Izraēlas Valsti, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
2019. gada 6. marta
80k  728k  65k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par kopuzņēmuma Shift2Rail 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
2019. gada 4. marta
103k  589k  72k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: nodarbinātības un sociālie aspekti 2019. gada izaugsmes pētījumā
GROZĪJUMI
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
2019. gada 4. marta
68k  721k  84k 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārkārtas pasākumu noteikšanu sociālā nodrošinājuma koordinācijas jomā pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums