Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
2019. gada 4. marta
115k  799k  78k 
Attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS Gada stratēģiskais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu un sasniegšanu
GROZĪJUMI
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
2019. gada 4. marta
137k  798k  86k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgadu: 2019. gada izaugsmes pētījums
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
2019. gada 4. marta
80k  729k  64k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) (tagad Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
2019. gada 7. marta
77k  582k  65k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu
GROZĪJUMI
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
2019. gada 4. marta
409k  1146k  157k 
Kultūras un izglītības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Radošā Eiropa” (2021–2027) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
2019. gada 4. marta
72k  711k  63k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eurojust 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
2019. gada 4. marta
74k  717k  63k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības Aģentūras tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropola) (līdz 2017. gada 1. maijam: Eiropas Policijas birojs) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
2019. gada 4. marta
83k  732k  64k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
2019. gada 4. marta
49k  686k  59k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
2019. gada 4. marta
736k  1614k  248k 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums