Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
2019. gada 4. marta
75k  711k  65k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
GROZĪJUMI
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
2019. gada 1. marta
55k  621k  60k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos attiecībā uz sarunām par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
2019. gada 1. marta
22k  499k  51k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par Komisijas priekšlikumu attiecībā uz Vienotās noregulējuma valdes locekļa iecelšanu
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
2019. gada 1. marta
109k  687k  76k 
Ārlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par institucionālās sistēmas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju
GROZĪJUMI
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
2019. gada 1. marta
21k  499k  51k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja iecelšanu amatā
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
2019. gada 1. marta
82k  728k  70k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (tagad Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā) (eu-LISA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
2019. gada 1. marta
143k  757k  89k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Neleģislatīvās procedūras
ZIŅOJUMS par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
2019. gada 1. marta
71k  712k  63k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
2019. gada 1. marta
45k  681k  57k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas GNSS aģentūras (GSA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
2019. gada 1. marta
72k  785k  61k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums