Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
2019. gada 28. februāra
82k  727k  66k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
2019. gada 28. februāra
71k  707k  64k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
2019. gada 28. februāra
87k  741k  68k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par SESAR kopuzņēmuma 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
2019. gada 28. februāra
46k  768k  59k 
Ekonomikas un monetārā komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (pārstrādāta redakcija)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
2019. gada 28. februāra
62k  629k  62k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
2019. gada 28. februāra
1132k  132k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi
GROZĪJUMI
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
2019. gada 28. februāra
44k  675k  56k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
2019. gada 28. februāra
45k  680k  58k 
Budžeta kontroles komiteja Budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra
ZIŅOJUMS par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2017. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
2019. gada 28. februāra
24k  658k  52k 
Reģionālās attīstības komiteja Apspriešanās procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko attiecībā uz precēm, kurām var piemērot atbrīvojumus no ostu nodokļa vai tā samazinājumus, groza Lēmumu Nr. 940/2014/ES
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
2019. gada 4. marta
946k  1724k  218k 
Kultūras un izglītības komiteja Parastā likumdošanas procedūra
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus” un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 1288/2013
GROZĪJUMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums