Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 mei 2019
1001k  1700k  281k 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1306/2013
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 april 2019
29k  355k  53k 
Begrotingscommissie Goedkeuringsprocedure
AANBEVELING over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 april 2019
36k  365k  55k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 april 2019
73k  503k  61k 
Commissie begrotingscontrole Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 april 2019
78k  489k  61k 
Commissie begrotingscontrole Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 april 2019
948k  1549k  214k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 april 2019
29k  355k  53k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende justitiële samenwerking in strafzaken tussen Eurojust en het Koninkrijk Denemarken
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 april 2019
36k  361k  54k 
Commissie vervoer en toerisme Niet-wetgevingshandelingen
AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling