Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 kwietnia 2019
29k  577k  54k 
Komisja Budżetowa Procedura zgody
ZALECENIE w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 kwietnia 2019
35k  587k  55k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania konwencji dublińskiej
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 kwietnia 2019
72k  584k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie nominacji Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 kwietnia 2019
78k  650k  68k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie powołania Viorela Ştefana na członka Trybunału Obrachunkowego
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 kwietnia 2019
1037k  1836k  280k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 kwietnia 2019
29k  575k  55k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych między Eurojustem a Królestwem Danii
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 kwietnia 2019
35k  584k  55k 
Komisja Transportu i Turystyki Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna