Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 lutego 2019
65k  615k  69k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 lutego 2019
990k  1871k  302k 
Komisja Kultury i Edukacji Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Europejski Korpus Solidarności” oraz uchylającego [rozporządzenie w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności] i rozporządzenie (UE) nr 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 lutego 2019
1074k  1633k  240k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 767/2008, rozporządzenie (WE) nr 810/2009, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie XX/2018 [rozporządzenie w sprawie interoperacyjności] i decyzję 2004/512/WE oraz uchylającego decyzję Rady 2008/633/WSiSW
POPRAWKI
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 lutego 2019
150k  725k  84k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie okresu po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 lutego 2019
1734k  2224k  271k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 lutego 2019
57k  685k  57k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie budowania zdolności UE do zapobiegania konfliktom i mediacji
POPRAWKI
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 lutego 2019
42k  528k  57k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino
POPRAWKI
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 lutego 2019
76k  699k  64k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie stanu stosunków politycznych między UE a Rosją
ERRATA
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 lutego 2019
57k  612k  60k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
WSTĘPNE SPRAWOZDANIE w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia przez Unię Europejską i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Turkmenistanem z drugiej strony
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 lutego 2019
27k  579k  54k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
ERRATA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna