Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30 stycznia 2019
189k  909k  99k 
Komisja Spraw Konstytucyjnych Procedura inicjatywy ustawodawczej
SPRAWOZDANIE w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30 stycznia 2019
49k  532k  57k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29 stycznia 2019
54k  540k  60k 
Komisja Handlu Międzynarodowego Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29 stycznia 2019
48k  691k  76k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29 stycznia 2019
139k  726k  82k 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30 stycznia 2019
149k  724k  86k 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29 stycznia 2019
545k  1299k  190k 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29 stycznia 2019
2482k  3343k  559k 
Komisja Rozwoju Regionalnego Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29 stycznia 2019
39k  667k  56k 
Komisja Transportu i Turystyki Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE w zakresie terminu wprowadzenia w życie specjalnych przepisów dotyczących maksymalnej długości kabin, zapewniając im lepszą charakterystykę aerodynamiczną oraz efektywność energetyczną oraz wyższy poziom bezpieczeństwa
POPRAWKI
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29 stycznia 2019
183k  868k  88k 
Komisja Spraw Konstytucyjnych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE
POPRAWKI
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Informacja prawna