Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22 marca 2019
152k  832k  88k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi
POPRAWKI
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22 marca 2019
990k  1703k  245k 
Komisja Kontroli Budżetowej Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF
POPRAWKI
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21 marca 2019
16k  493k  48k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jørna Dohrmanna
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20 marca 2019
21k  566k  51k 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Procedury o charakterze nieustawodawczym
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityk zatrudnienia państw członkowskich
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18 marca 2019
1435k  2359k  356k 
Komisja Rybołówstwa Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13 marca 2019
366k  1099k  147k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje
ERRATA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11 marca 2019
1773k  278k 
Komisja Spraw Zagranicznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11 marca 2019
2350k  3590k  563k 
Komisja Spraw Zagranicznych
Komisja Rozwoju
Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8 marca 2019
54k  620k  62k 
Komisja Budżetowa Procedura budżetowa
SPRAWOZDANIE w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących przygotowania budżetu na rok 2020, sekcja III – Komisja
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8 marca 2019
51k  690k  59k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna