Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8 marca 2019
3008k  366k 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania
ERRATA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7 marca 2019
558k  1209k  223k 
Komisja Transportu i Turystyki Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu i uchylenia dyrektywy 2000/84/WE
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7 marca 2019
38k  600k  56k 
Komisja Transportu i Turystyki Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii i państw członkowskich, Protokołu zmieniającego Umowę o transporcie morskim między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a rządem Chińskiej Republiki Ludowej, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6 marca 2019
18k  494k  48k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jean-Marie Le Pena
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6 marca 2019
17k  495k  48k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Dominique Bilde
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6 marca 2019
13k  491k  52k 
Komisja Prawna Immunitet
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Moniki Hohlmeier
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6 marca 2019
35k  584k  54k 
Komisja Spraw Zagranicznych Procedury o charakterze nieustawodawczym
ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6 marca 2019
82k  830k  69k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail za rok budżetowy 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4 marca 2019
106k  605k  74k 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2019 r.
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4 marca 2019
69k  723k  82k 
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
POPRAWKI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna