Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28 lutego 2019
82k  722k  69k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28 lutego 2019
71k  809k  58k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28 lutego 2019
86k  843k  70k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28 lutego 2019
46k  772k  59k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28 lutego 2019
62k  731k  68k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2017, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28 lutego 2019
1184k  161k 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28 lutego 2019
45k  679k  62k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Urzędu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (Urzędu BEREC) za rok budżetowy 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28 lutego 2019
45k  678k  59k 
Komisja Kontroli Budżetowej Procedura udzielenia absolutorium
SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki za rok budżetowy 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28 lutego 2019
24k  666k  54k 
Komisja Rozwoju Regionalnego Procedura konsultacji
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję nr 940/2014/UE w odniesieniu do produktów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia lub obniżki podatku od dokowania
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4 marca 2019
990k  1822k  285k 
Komisja Kultury i Edukacji Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1288/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna