Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. mája 2019
992k  1779k  280k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1306/2013
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. apríla 2019
29k  506k  47k 
Výbor pre rozpočet Postup súhlasu
ODPORÚČANIE k návrhu nariadenia Rady o opatreniach týkajúcich sa plnenia a financovania všeobecného rozpočtu Únie v roku 2019 v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. apríla 2019
35k  518k  56k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie členského štátu, ktorý je zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl podanej v Dánsku alebo v ktoromkoľvek inom členskom štáte Európskej únie, a o systéme „Eurodac” na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie Dublinského dohovoru, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. apríla 2019
73k  524k  63k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. apríla 2019
77k  582k  67k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. apríla 2019
975k  1732k  282k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. apríla 2019
28k  433k  55k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. apríla 2019
35k  519k  55k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie