Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9. apríla 2019
3650k  536k 
Výbor pre právne veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
PDN
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8. apríla 2019
33k  517k  54k 
Výbor pre ústavné veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení štatút Európskej investičnej banky
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5. apríla 2019
20k  495k  54k 
Výbor pre priemysel, výskum a energetiku Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3. apríla 2019
86k  562k  56k 
Výbor pre právne veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3. apríla 2019
62k  545k  65k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2. apríla 2019
14k  342k  45k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Georgiosa Epitideiosa imunity
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2. apríla 2019
14k  343k  45k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Eleftheriosa Synadinosa imunity
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2. apríla 2019
14k  341k  47k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Lamprosa Fountoulisa imunity
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25. marca 2019
871k  1392k  152k 
Výbor pre rozpočet Rozpočtový postup
SPRÁVA o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2020
ERRÁTA
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25. marca 2019
43k  711k  50k 
Výbor pre regionálny rozvoj Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o úpravu ročných zálohových platieb na roky 2021 až 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie