Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. februára 2019
65k  549k  65k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. februára 2019
953k  1770k  296k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Európsky zbor solidarity a zrušujú [nariadenie o Európskom zbore solidarity] a nariadenie (EÚ) č. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. februára 2019
1057k  1592k  234k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. februára 2019
144k  662k  75k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o situácii po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA)
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. februára 2019
1620k  2226k  328k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. februára 2019
55k  615k  57k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o budovaní kapacít EÚ v oblasti predchádzania konfliktom a mediácie
PDN
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. februára 2019
41k  458k  56k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom
PDN
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. februára 2019
74k  654k  63k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o stave politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom
ERRÁTA
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. februára 2019
55k  548k  60k 
Výbor pre zahraničné veci Nelegislatívne postupy
PREDBEŽNÁ SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Turkménskom na strane druhej, zo strany Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. februára 2019
54k 
Výbor pre medzinárodný obchod Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009 udelením všeobecného povolenia Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
ERRÁTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie