Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Claudia Schmidt
PE 629.586v02-00   A8-0060/2019
4. februára 2019
149k  779k  102k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o elektronických údajoch o nákladnej doprave
PDN
Virginie Rozière
PE 629.492v02-00   A8-0059/2019
4. februára 2019
74k  571k  68k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o posilnení konkurencieschopnosti vnútorného trhu prostredníctvom rozvoja colnej únie EÚ a jej riadenia
PDN
Anna Fotyga
PE 629.400v02-00   A8-0058/2019
1. februára 2019
139k  753k  85k 
Výbor pre zahraničné veci Nelegislatívne postupy
SPRÁVA obsahujúci návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afganskou islamskou republikou na strane druhej v mene Únie
PDN
Jørn Dohrmann
PE 630.436v02-00   A8-0057/2019
31. januára 2019
229k  951k  105k 
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej
Tadeusz Zwiefka
PE 633.062v01-00   A8-0056/2019
31. januára 2019
25k  426k  56k 
Výbor pre právne veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie)
György Schöpflin
PE 630.622v02-00   A8-0055/2019
30. januára 2019
231k  886k  95k 
Výbor pre ústavné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
PDN
David Martin
PE 627.720v02-00   A8-0054/2019
30. januára 2019
39k  537k  60k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
David Martin
PE 627.711v03-00   A8-0053/2019
30. januára 2019
42k  529k  58k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou
Nicola Danti
PE 628.465v02-00   A8-0052/2019
30. januára 2019
1241k  2119k  336k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826
Barbara Spinelli
PE 629.691v02-00   A8-0051/2019
30. januára 2019
234k  1105k  110k 
Výbor pre ústavné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie