Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30. januára 2019
177k  829k  96k 
Výbor pre ústavné veci postup legislatívnej iniciatívy
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30. januára 2019
48k  465k  57k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
SPRÁVA obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29. januára 2019
52k  473k  58k 
Výbor pre medzinárodný obchod Nelegislatívne postupy
SPRÁVA s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29. januára 2019
47k  631k  52k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29. januára 2019
135k  655k  80k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30. januára 2019
146k  656k  87k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29. januára 2019
523k  1215k  186k 
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29. januára 2019
2347k  3162k  389k 
Výbor pre regionálny rozvoj Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl a migráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj na riadenie hraníc a víza
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29. januára 2019
39k  605k  56k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29. januára 2019
178k  790k  98k 
Výbor pre ústavné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Právne oznámenie