Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jonás Fernández
PE 629.500v02-00   A8-0180/2019
22. marca 2019
144k  757k  87k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi
PDN
Ingeborg Gräßle
PE 626.774v02-00   A8-0179/2019
22. marca 2019
981k  1506k  242k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF
Evelyn Regner
PE 632.848v02-00   A8-0178/2019
21. marca 2019
15k  345k  46k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jørna Dohrmanna imunity
Miroslavs Mitrofanovs
PE 636.394v02-00   A8-0177/2019
20. marca 2019
21k  421k  50k 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov
Gabriel Mato
PE 625.439v03-00   A8-0176/2019
18. marca 2019
1338k  2262k  352k 
Výbor pre rybné hospodárstvo Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014
Bas Eickhout , Sirpa Pietikäinen
PE 630.512v02-00   A8-0175/2019
13. marca 2019
359k  1019k  136k 
Výbor pre hospodárske a menové veci
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca pre zjednodušenie udržateľných investícií
ERRÁTA
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra , Knut Fleckenstein
PE 627.819v02-00   A8-0174/2019
11. marca 2019
1670k  282k 
Výbor pre zahraničné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA III)
Pier Antonio Panzeri , Cristian Dan Preda , Frank Engel , Charles Goerens
PE 627.790v02-00   A8-0173/2019
11. marca 2019
2251k  3382k  570k 
Výbor pre zahraničné veci
Výbor pre rozvoj
Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Monika Hohlmeier
PE 633.044v02-00   A8-0172/2019
8. marca 2019
53k  551k  62k 
Výbor pre rozpočet Rozpočtový postup
SPRÁVA o všeobecných usmerneniach pre prípravu rozpočtu 2020, oddiel III – Komisia
Hilde Vautmans
PE 632.895v02-00   A8-0171/2019
8. marca 2019
47k  615k  60k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k rozsahu pôsobnosti a mandátu osobitných zástupcov EÚ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie