Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. marca 2019
2797k  361k 
Osobitný výbor pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o finančnej trestnej činnosti, vyhýbaní sa daňovým povinnostiam a daňových únikoch
ERRÁTA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. marca 2019
534k  1187k  184k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. marca 2019
37k  534k  56k 
Výbor pre dopravu a cestovný ruch Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa mení Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a vládou Čínskej ľudovej republiky na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a členských štátov
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. marca 2019
17k  347k  48k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. marca 2019
16k  346k  47k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Dominique Bildovej imunity
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. marca 2019
13k  342k  52k 
Výbor pre právne veci Imunita
SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Moniky Hohlmeierovej imunity
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. marca 2019
35k  515k  54k 
Výbor pre zahraničné veci Nelegislatívne postupy
ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Protokolu k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. marca 2019
80k  585k  69k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Shift2Rail (S2R) za rozpočtový rok 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. marca 2019
104k  535k  71k 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2019
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. marca 2019
66k  660k  75k 
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie