Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. marca 2019
115k  720k  78k 
Výbor pre rozvoj
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA Výročná strategická správa o implementácii a plnení cieľov trvalo udržateľného rozvoja
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. marca 2019
138k  805k  87k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. marca 2019
80k  583k  68k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry (ERA) (teraz Železničná agentúra Európskej únie) za rozpočtový rok 2017
PDN
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. marca 2019
76k  521k  67k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. marca 2019
429k  1103k  166k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na obdobie 2021 až 2027) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. marca 2019
70k  569k  67k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. marca 2019
74k  571k  57k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) (pred 1. májom 2017: Európsky policajný úrad) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. marca 2019
84k  586k  58k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) za rozpočtový rok 2017
PDN
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. marca 2019
50k  543k  56k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) za rozpočtový rok 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. marca 2019
744k  1586k  258k 
Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie