Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.796v03-00   A8-0150/2019
4. marca 2019
74k  568k  57k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) za rozpočtový rok 2017
David McAllister
PE 632.006v02-00   A8-0149/2019
1. marca 2019
55k  568k  62k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom
Roberto Gualtieri
PE 634.811v01-00   A8-0148/2019
1. marca 2019
21k  352k  49k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o návrhu Komisie na menovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
Doru-Claudian Frunzulică
PE 630.430v02-00   A8-0147/2019
1. marca 2019
110k  616k  76k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v súvislosti s dohodou o inštitucionálnom rámci medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou
Roberto Gualtieri
PE 636.109v02-00   A8-0146/2019
1. marca 2019
21k  352k  50k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o vymenovaní predsedu Európskeho orgánu pre bankovníctvo
Petri Sarvamaa
PE 626.806v02-00   A8-0145/2019
1. marca 2019
83k  696k  70k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (v súčasnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti) (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017;
Roberto Gualtieri
PE 636.090v02-00   A8-0144/2019
1. marca 2019
141k  613k  85k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Nelegislatívne postupy
SPRÁVA o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Petri Sarvamaa
PE 626.809v02-00   A8-0143/2019
1. marca 2019
71k  567k  55k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.814v02-00   A8-0142/2019
1. marca 2019
44k  539k  57k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS (GSA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.804v02-00   A8-0141/2019
1. marca 2019
72k  646k  66k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) za rozpočtový rok 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie