Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28. februára 2019
82k  586k  73k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28. februára 2019
71k  564k  58k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) za rozpočtový rok 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28. februára 2019
84k  595k  71k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28. februára 2019
46k  631k  53k 
Výbor pre hospodárske a menové veci Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovuje všeobecný systém spotrebných daní (prepracované znenie)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28. februára 2019
62k  484k  67k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28. februára 2019
1111k  167k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28. februára 2019
44k  540k  61k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) za rozpočtový rok 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28. februára 2019
45k  540k  60k 
Výbor pre kontrolu rozpočtu Postup udeľovania absolutória
SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov (ACER) v oblasti energetiky za rozpočtový rok 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28. februára 2019
24k  524k  54k 
Výbor pre regionálny rozvoj Konzultačný postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 940/2014/EÚ, pokiaľ ide o výrobky, na ktoré sa môže vzťahovať oslobodenie od dane alebo úľavy na dani „octroi de mer“
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4. marca 2019
923k  1685k  278k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Riadny legislatívny postup
SPRÁVA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie