Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Paulo Rangel
PE 631.819v03-00   A8-0050/2019
30. januarja 2019
172k  860k  80k 
Odbor za ustavne zadeve Postopek zakonodajne pobude
POROČILO o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom
David Martin
PE 627.754v02-00   A8-0049/2019
30. januarja 2019
47k  524k  58k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani
PRED. SPREM.
David Martin
PE 627.753v02-00   A8-0048/2019
29. januarja 2019
51k  528k  57k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
POROČILO s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur
PRED. SPREM.
Claude Moraes
PE 632.052v02-00   A8-0047/2019
29. januarja 2019
46k  604k  61k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije
PRED. SPREM.
Ivo Belet
PE 628.580v02-00   A8-0046/2019
29. januarja 2019
129k  696k  69k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu
Jytte Guteland
PE 618.102v03-00   A8-0045/2019
30. januarja 2019
139k  699k  79k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov
Simona Bonafè
PE 628.362v02-00   A8-0044/2019
29. januarja 2019
513k  1216k  175k 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode
Andrey Novakov , Constanze Krehl
PE 626.671v02-00   A8-0043/2019
29. januarja 2019
2308k  3026k  508k 
Odbor za regionalni razvoj Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume
Karima Delli
PE 626.842v02-00   A8-0042/2019
29. januarja 2019
39k  584k  56k 
Odbor za promet in turizem Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES glede roka za izvajanje posebnih pravil glede največje dolžine v primeru kabin, ki zagotavljajo izboljšane aerodinamične lastnosti, energijsko učinkovitost in varnost
PRED. SPREM.
Maite Pagazaurtundúa
PE 631.784v02-00   A8-0041/2019
29. januarja 2019
173k  819k  88k 
Odbor za ustavne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU
PRED. SPREM.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pravno obvestilo