Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23 May 2019
4970k  5362k  904k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council
en Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15 May 2019
959k  1618k  278k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013
ERRATA
en Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7 May 2019
1874k  2121k  392k 
Committee on Agriculture and Rural Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11 april 2019
29k  424k  53k 
Budgetutskottet Godkännandeförfarandet
REKOMMENDATION om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11 april 2019
35k  363k  55k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om rådets beslut om ingående av protokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen vad gäller åtkomst till Eurodac för brottsbekämpande ändamål
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10 april 2019
76k  602k  68k 
Budgetkontrollutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10 april 2019
76k  489k  68k 
Budgetkontrollutskottet Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9 april 2019
933k  1378k  261k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9 april 2019
28k  351k  57k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9 april 2019
35k  361k  55k 
Utskottet för transport och turism Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande