Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1006 1007 1008
Christian E.A. Cabrol
PE 212.911/DEF   A4-0028/1996
9 februari 1996
14k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets beslut om antagandet av ett handlingsprogram inom gemenskapen för främjande av och upplysning, undervisning och utbildning om hälsa inom ramen för verksamheten på folkhälsoområdet (1996-2000) - Parlamentets delegation till förlikningskommittén
en Hiltrud Breyer
PE 213.201/DEF   A4-0027/1996
9 February 1996
75k 
Committee on Energy, Research and Technology Strategic document procedure
Report on the communication from the Commission on Biotechnology and the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment: Preparing the next Stage - Committee on Research, Technological Development and Energy
Markus Ferber
PE 215.270/DEF   A4-0026/1996
7 februari 1996
18k 
Utskottet för energi, forskning och teknik Förfarande för strategidokument
Betänkande till kommissionens arbetsdokument om små och mycket små distributionsnät på den inre marknaden för elektricitet - utskottet för forskning, teknologisk utveckling och energi
Georges de BRÉMOND d'ARS
PE 215.626/DEF   A4-0024/1996
6 februari 1996
9k 
Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen - Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
Florus A. Wijsenbeek
PE 216.257/DEF   A4-0023/1996
6 februari 1996
19k 
Utskottet för arbetsordningen, valprövning och ledamöters immunitet Immunitet
Betänkande om ansökan om upphävande av parlamentarisk immunitet avseende Bernard Tapie - utskottet för arbetsordningen, valprövning och immunitet
da Werner Langen
PE 215.159/DEF   A4-0022/1996
31. januar 1996
32k 
Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik Almindelig lovgivningsprocedure
Betænkning om forslag til Europa-Parlamenets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/38/EØF om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation - Udvalget om Økonomi, Valutaspørgsmål og Industripolitik
Luigi Caligaris
PE 215.810/DEF   A4-0021/1996
30 januari 1996
46k 
Utskottet för utrikes- och säkerhetsfrågor Samtyckesförfarandet
Betänkande om förslag till rådets och kommissionens beslut om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och staten Israel, å andra sidan - Europa-medelhavsavtal - utskottet för utrikes- och säkerhetsfrågor
en Peter Kittelmann
PE 215.884/DEF   A4-0020/1996
30 January 1996
32k 
Committee on External Economic Relations Consultation procedure
Report on a proposal for a regulation amending regulation (EEC) No 3906/89 with a view to extending economic assistance to the Former Yugoslav Republic of Macedonia - Committee on External Economic Relations
Pavlos SARLIS
PE 215.091/DEF   A4-0016/1996
25 januari 1996
60k 
Utskottet för transport och turism Förfarande för strategidokument
Betänkande om kommissionens grönbok om Unionens roll inom turistområdet - utskottet för transport och turism
Alan John Donnelly
PE 215.630/DEF   A4-0015/1996
25 januari 1996
6k 
Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för passagerare i motorfordon vid sidokollision och om ändring av direktiv 70/156/EEG - utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik
1006 1007 1008
Rättsligt meddelande