Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8 mars 2019
2758k  291k 
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt
ERRATA
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7 mars 2019
531k  958k  172k 
Utskottet för transport och turism Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7 mars 2019
37k  378k  59k 
Utskottet för transport och turism Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om undertecknande på unionens och medlemsstaternas vägnar av protokollet om ändring av avtalet om sjötransport mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Folkrepubliken Kinas regering, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6 mars 2019
17k  324k  48k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6 mars 2019
16k  323k  47k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Dominique Bildes immunitet
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6 mars 2019
13k  321k  51k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Monika Hohlmeiers immunitet
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6 mars 2019
35k  362k  54k 
Utskottet för utrikesfrågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6 mars 2019
81k  323k  68k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Shift2Rail för budgetåret 2017
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4 mars 2019
103k  342k  72k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2019
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4 mars 2019
68k  401k  82k 
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av beredskapsåtgärder när det gäller samordning av de sociala trygghetssystemen efter Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande