skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Voľby do Európskeho parlamentu

 .

Demokratické priame voľby poslancov Európskeho parlamentu sa uskutočňujú v členských krajinách EÚ od roku 1979, vždy po piatich rokoch systémom pomerného zastúpenia. V poradí dvanáste voľby do EP, zároveň štvrté na Slovensku, sa uskutočnia v EÚ v dňoch 23. až 26. mája 2019. Očakávaný termín konania volieb do EP na Slovensku je sobota 25. máj 2019.

Voľby do EP sa konajú v členských štátoch EÚ na rôznych úrovniach. V Belgicku a Taliansku sa voľby konajú na regionálnej úrovni. V Dánsku, Francúzsku a Španielsku, v susednej ČR, ale i na Slovensku na celoštátnej úrovni. V Nemecku sa voľby do EP uskutočňujú kombinovaným systémom a v niektorých členských krajinách EÚ sú voľby dokonca povinné - Belgicko, Grécko, Luxembursko. Pre všetky spôsoby volieb však platí zásada, že sa ich môžu zúčastniť ako voliči občania, ktorí v deň volieb dovŕšili minimálne 18 rokov a že za poslancov EP môžu byť volení občania starší ako 21 rokov. Prirodzene, že sa dodržiava i zásada rovnosti mužov a žien, uchádzania sa o zvolenie iba v jednom členskom štáte EÚ a princíp tajného hlasovania.

 .
 .

Aký význam majú voľby do EP?

Voľby do Európskeho parlamentu zabezpečujú prostredníctvom volených poslancov reprezentáciu občanov v rozhodovacom procese Európskej únie a zaisťujú jej demokratické fungovanie. Európsky parlament je práve vďaka tomuto volebnému procesu hlasom občanov, pričom má spolu s Radou EÚ rovnocennú rozhodovaciu právomoc v legislatívnom procese EÚ (s výnimkou právomocí výlučne v kompetencii členských štátov). Keďže výrazná časť legislatívy členských štátov je transformovaná z európskej legislatívy, majú voľby do EP pre členské štáty veľký význam.

Ako nás zastupujú poslanci EP?:

 .

Ktoré právne dokumenty upravujú Voľby do EP?

Voľby do EP a postupy ich vykonávania sú upravené európskymi právnymi predpismi, ktoré stanovujú pravidlá spoločné pre všetky členské štáty, a potom špecifickými vnútroštátnymi ustanoveniami jednotlivých štátov. Spoločné pravidlá stanovujú zásadu pomerného zastúpenia a niekoľko prípadov nezlučiteľnosti funkcií s mandátom poslanca EP. Vnútroštátne právne predpisy upravujú mnoho ďalších dôležitých otázok, ako je presný volebný systém alebo počet volebných obvodov.

Viac o volebných postupoch:

Európsky parlament - volebné postupy

Na Slovensku je vnútroštátnym predpisom „Zákon o voľbách do EP“, ktorý ustanovuje všetky zásady a náležitosti uskutočňovania európskych volieb v Slovenskej republike (ďalej len SR). Podľa tohto zákona môže na post poslanca kandidovať občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 21 rokov, má trvalý pobyt na území SR a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva, ako aj občan iného členského štátu, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil vek 21 rokov, má povolený na území SR trvalý pobyt, nebol pozbavený práva kandidovať v členskom štáte EÚ, ktorého je štátnym občanom, a nenastali u neho prekážky vo výkone volebného práva.

Právo voliť do EP na území SR majú jej občania, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú na jej území trvalý pobyt, potom občania iných členských štátov EÚ, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a majú povolený na území SR trvalý pobyt, ako aj občania SR, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili vek 18 rokov a nemajú trvalý pobyt na území SR a ani iného členského štátu EÚ, v prípade, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území SR.

Podobne sa vnútroštátnymi prostriedkami určuje aj presný termín konania volieb v stanovenom rozmedzí. V SR sa ako termín konania volieb predbežne predpokladá 25. máj 2019. Podľa zákona voľby vyhlasuje a presný deň volieb určuje predseda Národnej rady SR na základe rozhodnutia Rady EÚ najneskôr 90 dní pred ich konaním.

Viac sa môžete dočítať v kompletnom znení zákona:

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu
 .

Ako môže ovplyvniť brexit voľby do EP a jeho zloženie?

V súčasnosti má EP 751 poslancov, čo zodpovedá maximálnemu možnému počtu mandátov určenému zmluvami EÚ.

Európsky parlament schválil navrhované prerozdelenie poslaneckých mandátov, po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ by mal počet poslancov EP klesnúť zo 751 na 705. Uvoľnené kreslá by sa obsadili pri prípadnom rozširovaní EÚ.

Okrem zníženia počtu poslancov zo 751 na 705 dočasne zmrazí 46 zo 73 v súčasnosti britských kresiel, ktoré sa uvoľnia po brexite. Tie by mohli byť neskôr pridelené krajinám, ktoré v budúcnosti vstúpia do EÚ.

Zvyšných 27 britských kresiel sa prerozdelí medzi 14 členských štátov, ktoré sú na základe súčasného rozdelenia mandátov v EP mierne znevýhodnené. Slovensko by tak získalo jeden mandát naviac.