skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Kontrolná právomoc

Parlament uplatňuje demokratický dohľad nad ďalšími európskymi inštitúciami. Spôsoby realizácie sú rôzne.

Európska komisia

Keď sa má vytvoriť nová komisia, Európsky parlament vedie pohovory so všetkými budúcimi novými členmi a predsedom komisie (nominovanými členskými štátmi). Nie je možné vymenovať ich bez schválenia parlamentu.
Zároveň komisia sa politicky zodpovedá parlamentu, ktorý môže schváliť "návrh na vyslovenie nedôvery", žiadajúci o jej hromadnú rezignáciu.

Zo všeobecnejšieho hľadiska parlament uplatňuje kontrolu pravidelným skúmaním správ, ktoré mu zasiela komisia (všeobecné správy, správy o spravovaní rozpočtu, uplatňovanie zákonov spoločenstva atď.). Poslanci Európskeho parlamentu okrem toho pravidelne kladú komisii otázky, a to písomne a ústne.

Členovia komisie sa zúčastňujú na plenárnych zasadaniach parlamentu a schôdzach parlamentných výborov a udržiavajú trvalý dialóg medzi týmito dvoma inštitúciami.

Rada Európskej únie

Parlament tiež monitoruje prácu Rady: poslanci EP pravidelne kladú Rade písomné a ústne otázky a predseda Rady sa zúčastňuje na plenárnych zasadaniach a zapája sa do dôležitých rokovaní.
Parlament úzko spolupracuje s Radou v niektorých oblastiach, ako je spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spolupráca justície, ako aj v niektorých dôležitých oblastiach spoločného záujmu ako azylová a imigračná politika a opatrenia na boj proti zneužívaniu liekov, proti podvodom a medzinárodnému zločinu. Predsedníctvo Rady informuje parlament o všetkých týchto témach.

Vyšetrovanie

Parlament môže uplatňovať demokratickú kontrolu aj skúmaním žiadostí občanov a zriadením dočasných výborov na ich preskúmanie. Európsky parlament môže vytvárať vyšetrovacie výbory, ktoré majú na starosti preskúmanie určitej špecifickej záležitosti, porušenia práva únie alebo prípadov nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií únie. Vyšetrovacie výbory sa zaoberali takými významnými témami ako tzv. choroba šialených kráv, boj proti korupcii, alebo uzavretie súkromných a hospodárskych komunikácií (Echelon). Prípad tzv. choroby šialených kráv viedol k ustanoveniu Európskej veterinárnej správy v Dubline.

Odvolacie právo parlamentu na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev

Európsky parlament môže podať na Súdny dvor Európskych Spoločenstiev odvolanie vo veci zrušenia legislatívneho aktu, ktorý by poškodil parlamentné výsady.
Okrem toho môže podať aj odvolanie voči nekonaniu komisie alebo Rady Európskej únie, ak si tieto neplnia svoje povinnosti.

Finančná kontrola

Európsky parlament má kontrolnú právomoc v ekonomickej a menovej oblasti. Prezident, viceprezident a členovia Výkonnej rady Európskej centrálnej banky musia dostať podporu parlamentu, skôr než ich menuje Rada.
Prezident ECB predkladá plénu Európskeho parlamentu ročný výkaz o hospodárení.

Parlament napokon poskytuje vstupné údaje na každý samit EÚ (zasadania Európskej rady). Predseda parlamentu je pri otvorení každého samitu vyzvaný, aby vyjadril názory a postoje parlamentu k aktuálnym otázkam a k bodom v programe Európskej rady.