skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Euroscola 2019

 .

Komu je program Euroscola určený

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka.

UPOZORNENIE: Školy, ktoré sa zúčastnili pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2018, sa môžu zapojiť do súťaže, ale nebudú sa môcť zúčastniť pracovného dňa Euroscola v Štrasburgu v roku 2019.

Termín podania prihlášok: 25. novembra 2018

Cena pre víťaza

Školy, ktoré sa umiestnia na 1. - 6. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2019. V prípade pridelenia termínov v druhom polroku 2018, budú tieto ponúknuté školám, ktoré sa umiestnia ďalšie v poradí.

Ako sa zapojiť

Zapojiť sa do súťaže je možné tak, že študenti školy usporiadajú jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ. Dôležité je, aby to bola oblasť, o ktorej môže Európsky parlament rozhodovať.

Druh usporiadaného podujatia závisí iba od výberu školy a nie je nijako obmedzený, musí však obsahovať prvok diskusie. Môže to byť napr. prezentácia spojená s diskusiou, prednáška v spojení s diskusiou, workshop a iné. Na podujatie môžu školy pozvať ako prednášajúcich aj externých hostí, napr. poslancov Európskeho parlamentu, zástupcov regionálnej samosprávy, štátnej správy, univerzít, odborníkov na danú tému a pod., pričom počet zúčastnených hostí nemá významný vplyv na hodnotenie prihláseného projektu.
Z usporiadaného podujatia škola vyhotoví písomnú správu (dokumentáciu je potrebné dodať v tlačenej podobe, nie na CD/DVD.) Správa má byť prehľadná a nie príliš obsiahla. Mala by obsahovať informáciu o príprave podujatia a zapojení študentov do organizácie, program, správu o diskusii a závery. Dôležité je priložiť prezenčnú listinu/prezenčné listiny, pokiaľ bolo podujatí viac. Správu môžu vyhotoviť študenti, ale je potrebné, aby správnosť svojím podpisom potvrdil pedagóg.

Odporúčame, aby z dokumentácie bolo možné zistiť odpovede na nasledujúce otázky, ktoré hodnotiacej komisii umožnia lepšie posúdiť jednotlivé prihlášky a aktivity:

  1. Koľko študentov má škola? Koľko študentov bolo oboznámených s podujatím? Koľkí sa aktívne zapojilo do prípravy podujatia? Koľkí sa zúčastnili konkrétnej aktivity?
  2. Koho ste pozvali na podujatie z iných inštitúcii, napr. hosť z regionálnej samosprávy, poslanec EP alebo NR SR a pod.?

Dovolíme si upozorniť, že cieľom nie je mať čo najvyšší počet zúčastnených europoslancov, preto účasť viacerých europoslancov nemá výrazný vplyv na hodnotenie. Taktiež nie je podmienkou, že europoslanec musí byť fyzicky na škole prítomný. Zaujímavé diskusie vznikajú aj pomocou techniky, ktorú súčasná doba poskytuje (videokonferencia, Skype a pod.).
3. Bolo podujatie, prípadne podujatia prínosom pre školu? Bolo prínosné aj pre jej okolie? Zhrňte názory študentov a pedagógov, oslovených účastníkov. Ak viete odhadnúť uveďte počet informovaných ľudí, počet aktívne zapojených účastníkov, a pod. Priniesli závery z podujatia nové myšlienky, resp. nové pohľady na tému? 
4. Informovali ste o podujatí okolie školy, napr. miestne inštitúcie - mestský úrad, VÚC, iné školy? Informovali ste vopred noviny, televíziu? Akú reklamu ste robili podujatiu?  Uverejnili Vám informáciu o podujatí v médiách?
5. Aká bola spätná väzba? (napr. následný vedomostný test, hodnotiaci dotazník, slohová práca, ...) ? 

Správa môže byť doplnená aj o grafickú dokumentáciu (fotografie, prezentácie) a ďalšie materiály, ktoré majú ilustrovať atmosféru aktivity.

Vypracovanú dokumentáciu zašlite spolu s vyplnenou prihláškou (pod textom) a kópiou zriaďovacej listiny školy do 25. novembra 2018 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) poštou  na adresu
Európsky parlament
Kancelária na Slovensku
Palisády 29 
811 06 Bratislava

Náklady vzniknuté pri príprave a realizácii podujatia, ako aj iné náklady spojené s predkladaním prihlášky do súťaže nesú uchádzači a nemôžu byť Európskym parlamentom preplatené.

Dôležitá informácia - nové hodnotiace kritérium - Participácia školy v iniciatíve „Tentoraz idem voliť“

Zaregistrujte svoju školu do iniciatívy Tentoraz idem voliť na stránke www.tentorazidemvolit.eu použitím konkrétnej mailovej adresy, ktorá bude pre účely projektu Euroscola súčasťou tejto iniciatívy (e-mailová adresa školy, pedagóga, jedného zo študentov...).

Po zaregistrovaní získate váš osobný link školy, ktorým môžete pozývať a zapisovať do iniciatívy ďalších ľudí, študentov, priateľov, rodinu či kohokoľvek z vášho okolia. Zapojení nemusia byť študentami školy, link môžete voľne šíriť mailom, na sociálnych sieťach, prostredníctvom sms správ alebo Whatsappu... Mailovú adresu, pod ktorou ste zapájali svoje okolie do iniciatívy, pripojíte ako súčasť projektu, aby sme vedeli zdokumentovať počet zapojených.

Plný počet bodov v tomto hodnotiacom kritériu získa škola s najvyšším počtom zapísaných do iniciatívy v pomere k počtu študentov danej školy. 

Kliknite tu pre viac informácií o iniciatíve Tentoraz idem voliť

Okruhy možných tém

  • Európske voľby 2019
  • Kampaň „#tentorazidemvolit“ - prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť do EP
  • Najdôležitejšie úlohy nového Európskeho parlamentu, ktorými by sa mal zaoberať po Európskych voľbách 2019
  • Spitzenkandidaten - výber predsedu EK v nadväznosti na výsledok Európskych volieb

Nie je však bezpodmienečne potrebné striktne spracovať uvedené témy. Škola si môže vybrať aj inú tému. Musí sa však týkať oblastí, ktoré sa týkajú Európskeho parlamentu alebo ich môže Európsky parlament svojím rozhodovaním ovplyvniť.

 

Hodnotenie

Kancelária EP na Slovensku vyhodnotí všetky doručené prihlásené projekty a každej škole pridelí body na základe kritérií uvedených v Hodnotiacej tabuľke. Podľa celkového bodového hodnotenia sa zostaví poradie škôl.
Škola môže poslať iba jednu prihlášku. Dokumentácia môže obsahovať viacero aktivít.
Účasť na pracovnom dni Euroscola v roku 2019 v Štrasburgu vyhrá šesť škôl s najvyšším bodovým hodnotením, ak spĺňajú podmienku, že sa nezúčastnili pracovného dňa Euroscola v roku 2018.

Vyhlásenie výsledkov

Výsledky vyhlási Kancelária EP na Slovensku na slávnostnom podujatí 14. decembra 2018 za účasti poslancov Európskeho parlamentu. Na slávnostnom podujatí víťazi predstavia svoje projekty.
Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.europskyparlament.sk v deň vyhlásenia výsledkov.

Pracovný deň Euroscola 2019 v Štrasburgu

Dátum účasti na pracovnom dni Euroscola v Štrasburgu určí Kancelária EP na Slovensku. Počet škôl, ktoré pocestujú do Štrasburgu, môže byť dodatočne navýšený.
Po stanovení termínov škôl na pracovných dňoch v Štrasburgu Kancelária EP na Slovensku poskytne kontaktné informácie organizačnému tímu Euroscola  v Štrasburgu, ktorý potom priamo kontaktuje jednotlivé školy a informuje ich o podrobnostiach programu a pod. Preto je dôležité Prihlášku vyplniť čitateľne a s kontaktom na príslušného pedagóga.

Výber účastníkov

Pracovného dňa Euroscola v Európskom parlamente v Štrasburgu sa môže zúčastniť z každej školy skupina maximálne 24 študentov a 2 pedagógov.

Škola vyberie účastníkov na základe ich aktívnej účasti na príprave podujatí.

Organizačné informácie

Škola si dopravu, ubytovanie aj iné cestovné náležitosti zabezpečuje sama. V deň svojej návštevy v Štrasburgu Európsky parlament prevodom uhradí škole paušálny finančný príspevok na úhradu nákladov na cestu a ubytovanie, pričom výška príspevku na osobu závisí od vzdialenosti školy od Štrasburgu a nesmie byť vyššia ako skutočné náklady. Z tohto príspevku si škola uhradí svoje náklady. Po skončení pracovného dňa musí zúčastnená škola zaslať Európskemu parlamentu vyúčtovanie výdavkov (nie faktúry).

Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku škole nezabezpečuje ani nefinancuje dopravu do Štrasburgu, ubytovanie, ani iné cestovné náležitosti (napr. poistenie).

Euroscola 2018 - výsledky
Ohlasy zúčastnených škôl
Príprava dňa Euroscoly v Štrasburgu
Praktické informácie
Home
 .
 .

Zúčastnili ste sa programu Euroscola? Napíšte nám svoj názor.

E-mail: epbratislava@europarl.europa.eu