skip to content

Správa súborov cookie na stránke Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Súbory cookie používame na skvalitnenie prehliadania našej internetovej stránky. Nepoužívame ich na získavanie osobných údajov ale iba pre potreby štatistiky prostredníctvom Google Analytics. Viac informácií o tom ako súbory cookie na vašom počítači vypnúť nájdete na www.aboutcookies.org.

Pokračovat
 
 
 

Stáže

Európsky parlament v rámci svojej účasti na odbornom vzdelávaní občanov ponúka aj možnosť stáží a "študijných návštev" na Generálnom sekretariáte EP, aby sa záujemcovia mohli oboznámiť s fungovaním tejto inštitúcie. EP ponúka rôzne stáže: stáže všeobecného zamerania, žurnalistického zamerania, stáže pre prekladateľov a tlmočníkov.

Interné pravidlá stáže

Stáže pre absolventov vysokých škôl (stáže Roberta Schumana)

Platené stáže Roberta Schumana všeobecného zamerania a žurnalistického zamerania sú určené výlučne pre absolventov univerzít alebo iných vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rovnaký štatút. Cieľom stáží je doplnenie vedomostí, ktoré získali počas štúdia a oboznámenie sa s činnosťou EÚ, ale predovšetkým EP.

Tieto stáže zahŕňajú všeobecné stáže, novinárske stáže, kde uchádzači najprv preukážu odborné skúsenosti, a to buď predložením uverejnených prác, alebo členstvom v novinárskom združení na území EÚ, alebo vzdelaním v odbore žurnalistika, ktoré je uznávané v EÚ alebo v kandidátskych krajinách,

Uvedené stáže sa opakujú dvakrát do roka.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

  • stáž od 1. októbra do 28/29. februára – podávanie prihlášok: od 1. júna do 30. júna,
  • stáž od 1. marca do 31. júla – podávanie prihlášok: od 1. novembra do 30. novembra.

Ak máte v úmysle uchádzať sa o udelenie platenej stáže, odporúčame vám pozorne si prečítať interné pravidlá o stážach pre absolventov vysokých škôl, kde nájdete aj online prihlášku.

 

Pre viac informácií o stážach - kliknite sem.
 .

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl

Absolventi univerzít, ktorí si chcú doplniť vedomosti alebo prax a oboznámiť sa s činnosťou Európskej únie a predovšetkým Európskeho parlamentu musia splniť určené kritéria vrátane skončeného vysokoškolského štúdia trvajúce aspoň tri roky, ktoré je doložené diplomom. Musia mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov Európskej únie a doposiaľ neabsolvovali žiadnu stáž alebo prácu v trvaní viac ako 4 po sebe nasledujúce týždne platené z rozpočtu Európskej únie.

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl trvajú tri mesiace. Výnimočne sa môžu predĺžiť najviac o tri mesiace.

Účastníci prekladateľských stáží pôsobia v Luxemburgu.

Ak máte záujem o prekladateľskú stáž pre absolventov vysokých škôl, prečítajte si, prosím, Interné pravidlá upravujúce prekladateľské stáže.

 

Konferenčné tlmočenie

Generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre tlmočenie a konferencie neposkytuje základné školenie pre lingvistov, ktorí sa chcú špecializovať na konferenčné tlmočenie, keďže podľa princípu subsidiarity sú za toto školenie zodpovedné vnútroštátne orgány členských krajín.

Ak už máte kvalifikáciu v oblasti konferenčného tlmočenia a Vaša jazyková kombinácia je pre danú inštitúciu relevantná, mali by ste zvážiť podanie žiadosti o akreditačnú skúšku alebo o verejné výberové konanie (pozri Tlmočenie pre Európu).

Ďalšie možnosti

Ak sa chcete stať konferenčným tlmočníkom, ale ešte nemáte potrebnú kvalifikáciu, niekoľko univerzít v Európe ponúka kurzy zamerané na získanie kvalifikácie v odbore prekladateľstva a tlmočníctva.

Ak ste už absolventom vysokej školy v ktoromkoľvek študijnom odbore, no ešte by ste sa chceli zúčastniť na školení, ktoré sa zameriava na konferenčné tlmočenie, možno vás bude zaujímať, že tieto «European Masters» ponúka niekoľko inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Tlmočenie pre Európu
Európsky master v odbore konferenčné tlmočenie
 

Kontakty

Ak chcete získať viac informácií, odporúčame vám obrátiť sa na inštitúciu zodpovedajúcu za stáž, o ktorú máte záujem:

Stáže všeobecného/žurnalistického zamerania, neplatené stáže a študijné návštevy:
European Parliament Traineeships Office KAD 02C008, L - 2929 LUXEMBOURG, tel.: +352/43 00 248 82,  E-mail: stages@europarl.eu.int

Prekladateľské stáže:
European Parliament Translation Traineeship Office TOB 04B022, L - 2929 LUXEMBOURG, tel.:+352/43 00 277 77