skip to content

 
 
 

Europaparlamentets ambassadörsskolor

Europaparlamentet genomför ett program som riktar sig till elever i åldrarna 16-18 år som går på högstadiet eller på gymnasieskolans praktiska eller teoretiska program.

Syftet med programmet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet Europa­parlamentet. Det handlar inte bara om att lära om EU utan också att ge dem erfarenhet av europeiskt medborgarskap: vad EU innebär för det dagliga livet och vad ungdomarna kan göra för att forma framtidens Europa så som de vill ha det.

Elever och lärare som har slutfört ambassadörsskoleprogrammet vet vilka möjligheter deras europeiska medborgarskap erbjuder och är medvetna om Europaparlamentets roll i det europeiska beslutsfattandet. Ungdomar kommer att bli medvetna om sina handlingsmöjligheter och bland annat förstå vikten av att rösta i valet till Europaparlamentet 2019.

Ambassadörsskoleprogrammet är kostnadsfritt och bedrivs av minst en lärare per del­tagande skola. Läraren kommer att informeras om hur programmet fungerar, Europaparlamentets roll och verksamhet och hur undervisning i EU-frågor kan gå till. Dessa informationsmöten kommer att omfatta personal från Europa­parla­mentets informationskontor, expertföreläsare, ledamöter av Europaparlamentet och en pedagog. Dessutom kommer lärarna att förses med relevant material att använda på skolan.

Följande verksamhet ska bedrivas vid skolan som en del av Europaparlamentets ambassadörs­skoleprogram:

  • De deltagande lärarna eller annan stödpersonal från skolan utses till seniorambassadörer med ansvar för programmets genomförande på skolan.
  • Varje deltagande lärare utser ett antal elever till juniorambassadörer med uppgift att informera andra elever om grundtankarna med den europeiska parlamentariska demokratin. De utför också särskilda EU-relaterade uppgifter såsom att anordna aktiviteter på Europa­dagen, europeiska marknader och lekar samt att ta kontakt med andra ledamöter av Europa­parlamentet, skolor, organisationer osv.
  • Seniorambassadören vägleder eleverna genom materialet om EU och ser till att junior­ambassadörerna delar med sig av sina kunskaper om de europeiska institutionerna, i synnerhet Europaparlamentet, till sina klasskamrater och uppmuntrar dem att bli aktiva europeiska medborgare.
  • Tillsammans med juniorambassadörerna anordnar seniorambassadörerna också aktiviteter på och utanför skolan om de EU-relaterade aktiviteter som anordnas. Det kan till exempel röra sig om en debatt med en ledamot av Europaparlamentet om olika områden av EU:s politik, exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och jordbruk.
  • Med hjälp av juniorambassadörerna inrättar seniorambassadören ett informations- och aktivitetsställe – EU Infopoint – som är inriktat på Europa och de europeiska institutionerna (detta kan omfatta såväl broschyrer, en webbplats och kontakter på sociala medier som annat informationsmaterial).
  • Varje år, helst runt Europadagen den 9 maj, anordnar seniorambassadören och junior­ambassadörerna tillsammans ett evenemang för att uppmärksamma dagen. Det skulle till exempel kunna vara en europeisk marknad där man säljer olika typer av europeiska produkter, en europeisk musikfestival eller en debattävling i ett EU-relaterat ämne.
  • Om skolans policy tillåter följer läraren och eleverna aktivt alla uppdateringar på informa­tionskontorets Facebook/Twitter-sidor. Läraren kan be eleverna att lägga ut nyheter, bloggar, foton, videoklipp osv. på nätet. Detta är en frivillig aktivitet.

En utvärdering görs löpande under året på varje skola. Då fastställs, i samråd med junior- och seniorambassadörerna, i vilken utsträckning skolan har genomfört de av skolan planerade aktiviteterna.

I samråd med Europaparlamentets informationskontor fastställs sedan om skolan uppfyller programmets krav. Om skolan har genomfört de efterfrågade aktiviteterna på ett tillfredsställande sätt kommer den att certifieras som Europaparlamentets ambassadörsskola. Diplom delas ut till ambassadörerna och skolan får ta emot en plakett.

 

 .