Обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

01-11-2017

Европейският съюз създаде обща класификация на териториалните единици за статистически цели, наречена „NUTS“, за да улесни събирането, разработването и разпространението на хармонизирани регионални статистики в ЕС. Тази йерархична система се използва също така за социално-икономически анализ на регионите и за определяне на рамката на действията в областта на политиката на сближаване на ЕС.

Европейският съюз създаде обща класификация на териториалните единици за статистически цели, наречена „NUTS“, за да улесни събирането, разработването и разпространението на хармонизирани регионални статистики в ЕС. Тази йерархична система се използва също така за социално-икономически анализ на регионите и за определяне на рамката на действията в областта на политиката на сближаване на ЕС.