Опазване на рибните ресурси

01-01-2018

Опазването на рибните ресурси произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на тези ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство, уреждащо достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и други технически мерки.

Опазването на рибните ресурси произлиза от необходимостта да бъде гарантирана устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на тези ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел законодателство, уреждащо достъпа до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и други технически мерки.