Образование и професионално обучение

01-09-2017

Съгласно принципа на субсидиарност политиките в областта на образованието и професионалното обучение се определят от всяка държава — членка на Европейския съюз (ЕС). Следователно ЕС изпълнява само спомагателна роля. Някои предизвикателства, обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения сред работната сила, конкуренция в световен мащаб и образование в ранна детска възраст) и поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и се учат една от друга[1].

Съгласно принципа на субсидиарност политиките в областта на образованието и професионалното обучение се определят от всяка държава — членка на Европейския съюз (ЕС). Следователно ЕС изпълнява само спомагателна роля. Някои предизвикателства, обаче, са общи за всички държави членки (застаряващо население, дефицит на умения сред работната сила, конкуренция в световен мащаб и образование в ранна детска възраст) и поради това е необходимо да се предприемат съвместни действия, като държавите работят заедно и се учат една от друга[1].