Висше образование

01-09-2017

В съответствие с принципа на субсидиарност политиките в областта на висшето образование се решават на равнището на отделните държави членки. Ролята на ЕС следователно е предимно поддържаща и координираща. Основните цели на действията на Съюза в областта на висшето образование включват насърчаване на мобилността на студентите и преподавателите, поощряване на взаимното признаване на дипломите и сроковете на обучение, насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и развитие на дистанционното (университетско) образование.

В съответствие с принципа на субсидиарност политиките в областта на висшето образование се решават на равнището на отделните държави членки. Ролята на ЕС следователно е предимно поддържаща и координираща. Основните цели на действията на Съюза в областта на висшето образование включват насърчаване на мобилността на студентите и преподавателите, поощряване на взаимното признаване на дипломите и сроковете на обучение, насърчаване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и развитие на дистанционното (университетско) образование.