Пространство на свобода, сигурност и правосъдие: общи аспекти

01-03-2018

Договорът от Лисабон отдава по-голям приоритет на създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Той въвежда няколко важни нови елемента: по-ефикасна и демократична процедура за вземане на решения, която е в отговор на премахването на старата структура по стълбове, по-големи правомощия на Съда на ЕС и нова роля за националните парламенти. Основните права се утвърждават с Харта на основните права, която отсега нататък има задължителна юридическа сила за ЕС.

Договорът от Лисабон отдава по-голям приоритет на създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Той въвежда няколко важни нови елемента: по-ефикасна и демократична процедура за вземане на решения, която е в отговор на премахването на старата структура по стълбове, по-големи правомощия на Съда на ЕС и нова роля за националните парламенти. Основните права се утвърждават с Харта на основните права, която отсега нататък има задължителна юридическа сила за ЕС.