Опазване и управление на водите

01-02-2018

Водата е от съществено значение за съществуването на хората, животните, растенията и за икономиката. Опазването и управлението на водите надхвърлят националните граници. Рамковата директива за водите (РВД) установява правна рамка за опазване и възстановяване на чистата вода в ЕС и за гарантиране на нейното дългосрочно и устойчиво потребление; Тя е допълнена от по-специфично законодателство, като например Директивата за водите за къпане и за питейните води, Директивата относно наводненията и Рамковата директива за морска стратегия, както и от международни споразумения.

Водата е от съществено значение за съществуването на хората, животните, растенията и за икономиката. Опазването и управлението на водите надхвърлят националните граници. Рамковата директива за водите (РВД) установява правна рамка за опазване и възстановяване на чистата вода в ЕС и за гарантиране на нейното дългосрочно и устойчиво потребление; Тя е допълнена от по-специфично законодателство, като например Директивата за водите за къпане и за питейните води, Директивата относно наводненията и Рамковата директива за морска стратегия, както и от международни споразумения.